به بهانه روزجهانی کودک:

کودکان قربانی خشونت سنگ دلان وجنگ طلبان وجاهلان

درهفته ملی کودک وبزرگداشت روزجهانی کودک به تمام اشخاص وافرادودستگاه های دولتی وغیردولتی فعال درعرصه کودک خداقوت ودستمریزادمی گوییم وبرای کودکان معصوم وعزیزامروزوطنمان که بزرگان فردای ایران بزرگ هستندآرزوی سلامتی ودوری ازهربلا را داریم. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم؛درزمانی ازروزجهانی کودک حرف زده می شودکه میلیون ها کودک بی گناه درجهان ازکم ترین حقشان […]

درهفته ملی کودک وبزرگداشت روزجهانی کودک به تمام اشخاص وافرادودستگاه های دولتی وغیردولتی فعال درعرصه کودک خداقوت ودستمریزادمی گوییم وبرای کودکان معصوم وعزیزامروزوطنمان که بزرگان فردای ایران بزرگ هستندآرزوی سلامتی ودوری ازهربلا را داریم.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم؛درزمانی ازروزجهانی کودک حرف زده می شودکه میلیون ها کودک بی گناه درجهان ازکم ترین حقشان که بهداشت وآموزش وتحصیل ودارابودن نعمت پدرومادر وسرپناه برای زندگی ویامسکن ومحیط زیست سالم هست محروم می باشند!
آنان دراثرخشونت سنگ دلان وجنگ طلبان وجاهلان وغاصبین وظالمین درگرسنگی و ناامنی به سرمی برند.!ویابی رحمانه به قتل می رسندوآواره و غارت می شوند!
ازمسئولان ومتولیان امورکودکان درجمهوری اسلامی ایران باتشکراززحماتشان انتظارمضاعف است تا به عنوان الگوبرای کشورها باتعهد وتلاش و همت وباور؛ ازحیات معنوی ومادی کودکان حمایت وپشتیبانی ودفاع کنندونسبت به این امانات الهی؛ احساس مسئولیت گرددتابه عنوان یک انسان ازحقوقشان برخوردارباشند.
بعضی نکاتی که لازم است به آن ها توجه ویژه تری بشودبه این شرح پیشنهادمی گردد:
۱- طرحی به نام(( ازتولدباکانون)) توسط مسئولان پرتلاش کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اجرا شود؛که ازبدو تولد بارضایت وداوطلبی والدین ؛کودکشان ازروزنخست تولد؛عضوکانون شوندوباارتباط مستمربرنامه هایی که بااهداف کانون تعریف شده درماه های مختلف زندگی ورشدکودک برای کودک برنامه ریزی و اجراشود.
همان گونه که ازبدوتولدبه سلامت وبهداشت نوزادتاپایان دوره کودکی بامراجعه به مراکزبهداشتی باتزریق واکسن به سلامت جسمش توجه می شود!
البته بااجرای این طرح اعضای آینده کانون ها نیز ثبت نام می شوند.
۲-از اکنون باتوجه به تاسیس سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک درکشور؛شایسته است باهم افزایی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان و مراکزپیش دبستانی ومهدکودک ها و سایر اعضای هیآت امنای این سازمان نوپا ؛به کودکان نگاهی سرمایه ای و بی بدیل برای کشوربشود! وآنان درمقابل آسیب های اجتماعی وفرهنگی واخلاقی واکسینه گردند.
۳- تعلیم وتربیت وپرورش فکری کودک ؛معارف دینی مانندعقاید،اخلاق،روخوانی وروان خوانی قرآن کریم ،آموزش خواندن نماز،آداب ومهارت های اجتماعی،برنامه های رفاهی وتفریحی ازموضوعات لازم برای خدمات رسانی کودکان بایدباشد.
۴- شناسایی وتوجه خاص به کودکان کار،کودکان بازمانده ازآموزش وتحصیل،کودکان فاقدسرپرست موثروبی سرپرست،کودکان معلول جسمی وحرکتی .
۵-عنایت رضایت بخش به کودکان ساکن در محلات ومناطق نیمه برخوردارویامحروم ولازم التوجه وبه روستاها وحاشیه شهرها.
۶-،پاسداشت ومعرفی کودکان ونوجوانان ماندگار ایثارگروفداکار مانند شهیدان محمدحسین فهمیده وبهنام محمدی وعلی لندی درقالب فیلم ،رمان ومحتوای آموزشی وکتب داستانی و…
حجه الاسلام محمد رضا قاسمی نیا -معاونت سواد آموزی استان قم