پیگیری مدیرکل بهزیستی قم درخصوص راه اندازی بهزیستی شهرستان کهک

دکتر مهدی پهلوانی در سفر به شهر جدیدالتاسیس کهک در خصوص راه اندازی بهزیستی این شهرستان پیگیری کرد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،دکتر مهدی پهلوانی در حاشیه بازدید از مرکز مثبت زندگی شهرستان کهک با اشاره به خدمات بهزیستی در این شهرستان اظهار داشت : در حال حاضر حدود ۳۲۰ پرونده توانبخشی و […]

دکتر مهدی پهلوانی در سفر به شهر جدیدالتاسیس کهک در خصوص راه اندازی بهزیستی این شهرستان پیگیری کرد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،دکتر مهدی پهلوانی در حاشیه بازدید از مرکز مثبت زندگی شهرستان کهک با اشاره به خدمات بهزیستی در این شهرستان اظهار داشت : در حال حاضر حدود ۳۲۰ پرونده توانبخشی و اجتماعی از خدمات بهزیستی استفاده می کند و یک مرکز درمان سرپایی اعتیاد ، یک مرکز مثبت زندگی و یک کمپ درمان اعتیاد معتادین در این منطقه تحت نظارت بهزیستی فعال است .
وی تاکید کرد: با مصوبه هیات دولت، شهرستان کهک با دو بخش مرکزی و بخش فردو با مرکزیت شهر کهک و ۱۸ روستا تابعه و جمعیت حدود ۲۵ هزار نفرتشکیل گردیده که هدف از این مهم توسعه پایدار و بلندمدت روستاها و شهرهای اقماری و توسعه متوازن در استان است و با عنایت به اینکه تک شهرستانی بودن همیشه به استان قم ضربه می‌زده همین مساله، در تخصیص اعتبارات استان قم را در رتبه آخرین استان های کشور قرار می داد در حالی که قم از نظر جمعیتی بیست و دومین استان کشور است .
پهلوانی خاطرنشان کرد بهزیستی به جز یک ساختمان ملکی در مرکز شهرستان کهک فاقد هرگونه زمین و ساختمان در این منطقه است لذا همکاری کلیه مسولین استان خصوصا مسکن و شهرسازی ، بنیاد مسکن ، سازمان مدیریت ، شهرداری و شورای شهر کهک و… در زمینه تامین زیرساختها و اعتبارات و چارت تشکیلاتی ضروری است.
لازم به ذکر است شهرستان جدید ﮐﻬﮏ ﻗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد و از ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ازﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻢ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ۹۳۸/۳۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .