همه پرسی کردستان عراق درراستای خدمت به منافع استعمار است

معاون بین الملل سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی گفت:همه پرسی کردستان عراق درراستای خدمت به منافع استعمار درجهت تقسیم مکشورهای منطقه  است وکشورهای منطقه باید باوحدت واتخاذ موضع واحد،این طوطئه را خنثی سازند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، معاون بین الملل سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی صبح امروز در بازدید از درمانگاه صلواتی سید الشهدا […]

معاون بین الملل سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی گفت:همه پرسی کردستان عراق درراستای خدمت به منافع استعمار درجهت تقسیم مکشورهای منطقه  است وکشورهای منطقه باید باوحدت واتخاذ موضع واحد،این طوطئه را خنثی سازند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، معاون بین الملل سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی صبح امروز در بازدید از درمانگاه صلواتی سید الشهدا قم در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت:ما در آستانه دومین صده معاهده ننگین سایکس بیکو هستیم که درسال ۱۹۱۶بین فرانسه وانگلیس امضا شد وجهان اسلام بین این دوقدرت استعماری تقسیم گردید.

عباس خامه یار افزود:باتوجه به اینکه در آن زمان آمریکا دربین قدرت های استعماری حضور نداشت،هم اکنون با ارائه طرح های تفرقه افکنانه خود،به فکر سهم خواهی برای خود ازجهان اسلام است .وبا پیاده سازی این نقشه ها از طریق عوامل خود در منطقه ،درحال اجرای نقشه شوم خود برای ایجاد کشور های قومیتی ،ومذهبی کوچک در منطقه هستند که از سودان جنوبی شروع وهم اکنون به کشورهای لیبی،سوریه ،عراق ویمن رسیده است.

وی گفت:محور مقاومت با پی بردن به این طوطئه شوم آنها وحضور به موقع جوانان انقلابی وجان برکف در عرصه های نبرد سوریه وعراق ،از اجرای این نقشه شوم در این کشورها جلوگیری به عمل آوردند.که در این زمینه با نشان دادن رشادت هاوتقدیم شهدای فراوان،بر محور شر پیروز گشته اند.

وی درباره طرح همه پرسی در کردستان عراق اظهار داشت: همه پرسی کردستان عراق درراستای خدمت به منافع استعمار درجهت تقسیم مکشورهای منطقه  است وکشورهای منطقه باید باوحدت واتخاذ موضع واحد،این طوطئه را خنثی سازند.

حمایت آشکار رژیم صهیونیستی وپنهان آمریکا  وبرخی کشورهای مرتجع منطقه ،به وضوح بیانگر عمق این طوطئه شوم است.

خامه یار افزود:دولت ودادگاه عالی عراق،کشورهای همسایه آن وجامعه بین الملل این اقدام دولت خود مختار اقلیم کردستان عراق را محکوم نموده وخواستار ابطال آن شده اند ومسئولان جمهوری اسلامی ایران وکشور ترکیه باید تا دیر نشده با اتحاد واتخاذ مواضع متحد ومشترک  درمیان خود ودولت مرکزی عراق،جلوی تولد این نوزاد نامیمون را بگیرند.

وچنانچه با این همه پرسی به اندازه وحجم آن بر خورد نشود،ماشاهد ادامه  اجرای نقشه شوم تجزیه کشورهای مسلمان مانند آنچه که درسودان رخ داد ،خواهیم بود.چون هم اکنون در کشورهای ایران،ترکیه وسوریه نعداد زیادی ازقومیت کرد ساکن هستند که با اقلیم کردستان عراق ارتباط  زبانی وعاطفی دارند.ودرصورت برخورد جدی با این مسئله،منطقه در آینده نزدیک آبستن حوادث بسیار وخیم تری خواهد بود.