لحظه شکسته شدن رکورد وزنه برداری جهان توسط سهراب مرادی

سهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم تیم ملی ایران رکورد وزنه برداری جهان را در مسابقات جهانی شکست. پایگاه خبری رهپویان قم :

سهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم تیم ملی ایران رکورد وزنه برداری جهان را در مسابقات جهانی شکست.
پایگاه خبری رهپویان قم :