شکست تیم های بال شیرازوحسینی تهران درمقابل نادرشیمی قم

مسابقات سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشورکه ازچندی پیش باحضور۱۲تیم دردوگروه آغازشده بود،درگروهالف که باحضور ۶تیم درمرحله برگشت درشهرمشهد برگزار شد ،تیم نادرشیمی قم توانست دریه بازی سراسرهجومی تیم حسینی تهران وبال شیراز رابا شکست مواجه نماید به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از خبرگزاری موج ازقم،مسابقات سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشورکه ازچندی پیش باحضور۱۲تیم دردوگروه آغازشده بود،درگروهالف […]

مسابقات سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشورکه ازچندی پیش باحضور۱۲تیم دردوگروه آغازشده بود،درگروهالف که باحضور ۶تیم درمرحله برگشت درشهرمشهد برگزار شد ،تیم نادرشیمی قم توانست دریه بازی سراسرهجومی تیم حسینی تهران وبال شیراز رابا شکست مواجه نماید

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از خبرگزاری موج ازقم،مسابقات سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشورکه ازچندی پیش باحضور۱۲تیم دردوگروه آغازشده بود،درگروهالف که باحضور ۶تیم درمرحله برگشت درشهرمشهد برگزار شد ،تیم نادرشیمی قم توانست دردو بازی سراسرهجومی مقابل تیم های حسینی تهران وبال شیراز رابا شکست مواجه نماید

تیم نادرشیمی توانست بانتیجه ۸۰بر۵۷درمقابل بال شیراز،ودرمقابل حسینی تهران نیزبانتیجه ۸۱ بر۴۵ به پیروزی برسدودرجای دوم جدول قرار گیرد

نتایج بازی ها

کوارتر اول تیم بال شیراز۸،نادر شیمی قم۳۵

کوارتر دوم بال شیراز۱۸،نادر شیمی۱۵

کوارتر سوم بال شیراز۲۲،نادر شیمی قم۱۰

کوارترچهارم بال شیراز۶،نادر شیمی قم۲۴

نتیجه کل بازی ها تیم (بال شیراز) ۵۷تیم (نادر شیمی قم)۸۰

نتایج بازیها حسینی تهران ۴۵ونادری شیمی قم۸۱

کوارتر اول تیم حسینی ۱۲،نادر شیمی قم۱۹

کوارتر دوم تیم حسینی۱۰،نادر شیمی۲۲

کوارتر سوم حسنی ۱۵،نادر شیمی قم۲۴

کوارترچهارم حسینی ۸،نادر شیمی قم۱۶

اسامی بازیکنان نادری شیمی قم،پروانه یوسفی ،عطیه نادری،حمیده نداف،فائزه شهریاری،مهسا تقی زاده،تناز رضایی،زینب واشیان،فاطمه حیدری،دلارام خوشدل،مرجان عبادی،ملیکا وکیلی،مرجان هیربد،نفیسه زارعی،مدیر فنی خانم فاطمه ضرغام سرمربی خانم نسرین فدایی،سرپرست خانم نسیبه نظری،مربی بدنساز خانم مریم نظری،آنالیزر خانم نگارالسادات موسوی کبیری اصل