زنگ شکوفه ها،ساختن آیندگان

روزچهارشنبه۲۹شهریور۱۳۹۶زنگ شکوفه هایا همان کلاس اولی ها ی دوره اول ابتدایی درمدارس سراسر کشور به صدادرمی آید. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،حدودیک میلیون‌و۳۰۰هزارنفرنوآموزکلاس اول ابتدایی درسال تحصیلی ۹۵-۹۶ که حدود۲۵هزارنفرآنان دراستان قم هستندرسماقدم درمدرسه می گذارند. اماآیامسئولان وبرنامه ریزان باچه بهایی و چگونه به استقبال آمده اند؟! معلمان،فضای فیزیکی، کتب واقلام آموزشی،دوره های روش […]

روزچهارشنبه۲۹شهریور۱۳۹۶زنگ شکوفه هایا همان کلاس اولی ها ی دوره اول ابتدایی درمدارس سراسر کشور به صدادرمی آید.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،حدودیک میلیون‌و۳۰۰هزارنفرنوآموزکلاس اول ابتدایی درسال تحصیلی ۹۵-۹۶ که حدود۲۵هزارنفرآنان دراستان قم هستندرسماقدم درمدرسه می گذارند.
اماآیامسئولان وبرنامه ریزان باچه بهایی و چگونه به استقبال آمده اند؟!
معلمان،فضای فیزیکی، کتب واقلام آموزشی،دوره های روش تدریس،محتوای آموزشی ،برنامه ریزی،دوره های آموزشی روان شناسی کودک ،روش های یاددادن ویادگیری ،آموزش چگونگی نخستین رفتارمسئولان آموزشگاه حتی خدمتگزاروسرایداربا کودکان واولیای آنان درروز اول مدرسه ،انتخاب معلمان تجربه دار که بهتراست گفته شودمربیان این پایه،آشنایی باروحیات ورفتاروخصوصیات هرکودک ودانش آموز،شناخت وتوجه به تفاوت های فردی هرکودک و… ازمواردمهم و مؤثری است که بایدبه آن هاتوجه عملی شده باشد.
وجودحدود یک میلیون و۳۰۰هزارنفرنوآموزکلاس اولی امسال می توانندبرای جامعه فردا یک میلیون و۳۰۰هزارنفرفردموثرومفید درسال های آینده بسازد؛ اما باپرورش وآموزش صحیح وبه موقع، مفیدوکاربردی به معنای واقعی . ان شاالله.
ازمیان زنگ های متعددی که درطول سال تحصیلی درمدارس وحتی کشور به صدادرمی آیند باقاطعیت وجرأت می توان گفت که زنگ شکوفه ها پایه وزیرساخت سایر زنگ هامی باشد!
اگربه این گروه سنی وآینده ساز به دورازشعار،رسیدگی جدی شوددراخلاق،تربیت، ادب،وطن دوستی، عقلانیت،خلاقیت، کارآفرین،فرهنگ،دین داری،صداقت،اقتصاد،سیاست، عزت طلبی،آرمان خواهی، آمادگی برای خدمات داوطلبانه وبشردوستانه،سلامت وبهداشت،وجدان کاری،انصاف،حق بینی وحق گویی،عدالت،انضباط اجتماعی،مسئولیت پذیری،مهارت و حرفه آموزی،روحیه ایثار،جهاد،شهادت،فداکاری،آزادگی،شجا عت، وفادار، استکبارستیز،توجه واحترام به حقوق انسان هاوجامعه رشدوپیشرفت خواهیم داشت .
آری حوزویان ،دانشگاهیان ،متخصصان وفرهیختگان ودانشمندان وعالمان آینده ما بااین زنگ ، رنگ پیداخواهندکرد. ! آری باآموزش صحیح اسلامی وجهت دار آنان می شودددرآینده آسیب های خانوادگی، اجتماعی،اقتصادی واخلاقی واعتقادی نداشت ویا درکم ترین باشد!وباتربیت وپرورش آنان افق روشنی از جمهوری اسلامی ایران ترسیم می شود.
درروز زنگ شکوفه هاوآغازسال تحصیلی ۹۵-۹۶ بغض هایی درگلو وغصه هایی در دل مانده ولی دنیای مدعی مدافع حقوق بشر وانسانیت خودرادرخواب سنگین افکنده وتصمیم واحساس مؤثروسودمند وامیدبخشی ندارد.!!
میلیون هانفرکودک ونوجوان ازتحصیل محروم ویابازمانده ازتحصیل وآموزش هستند!!!که همچنان زیرخروارهاخاک بی سوادی مانده اند!
اماغصه ی سنگین ترودرد آورتر کشتاربی حد وحصر وبی رحم کودکان ونوجوانان بی دفاع ومظلوم درکشورهای درگیرآتش و خون به ویژه ملل مسلمان هست !که نه تنهادراین هیاهوزنگ شکوفه ها برای این بچه ها رنگ وصدایی ندارد واز آموزش و مدرسه بازمانده اندبلکه از حق بهداشت،سلامت،امنیت،رفاه،،آغوش پدرومادر واز هرمهری بی مهرمانده اند!وازهرآسیبی راه فرارندارند! آري آنان قربانیان غرورومستي سياستمداران سیاست باز ودولتمردان شهوت ران وشیطانی خودهستند!
واما غصه ی پررنج و پرغم این روزها،غصه اطفال ،کودکان و نوجوانان مسلمان بی پناه کشور میانماراست که هم چنان بادسیسه ونیرنگ دولت دست نشانده وبی لیاقت آنان بامحوریت نظام سلطه درآوارگی و بی خانمانی وسوختن می سوزند ودست وپا می زنند ودرتهاجم نظامیان فریادرسی ندارند!
نگاهشان به زنگ های ماست که چه زمانی رنگ می شوند! تادنیاباصدای آن بیدارگردد!
آری منتظرآن روز هستند.!!
بیاییم! در روز زنگ شکوفه ها؛هرکس درهر مسئولیتی هست در انجام وظایف و خدمات رسانی مخلصانه ، طبیبی دلسوز وباغبانی زمان شناس وهوشیار برای این جمعیت آینده ساز باشیم.وازهرکوشش وهمتی دریغ نکنیم ،وخودرا حقیقتا وقف آنان سازیم.
بیاییم ! یقین وباورکنیم که هزینه کردن و توجه به این جمعیت، توجه به نگهداشت نسل هاست وازهزینه های درمان وخسارات وهدررفت عمرکه ازاهم سرمایه هاست پیش گیری می کند.! حجه الاسلام محمدرضا قاسمی نیا رئیس نهضت سواد آموزی استان قم