درمان دندان های فقرا هندی توسط پزشک درخیابان

درهند یک پزشک بر ای درمان دندان های فقرا درخیابان بساط نموده واقدام به درمان کم هزینه دندان های آنان می نماید وحتی دندان مصنوعی فوری نیز برای آنان می سازد. گروه فیلم پایگاه خبری رهپویان قم:  

درهند یک پزشک بر ای درمان دندان های فقرا درخیابان بساط نموده واقدام به درمان کم هزینه دندان های آنان می نماید وحتی دندان مصنوعی فوری نیز برای آنان می سازد.

گروه فیلم پایگاه خبری رهپویان قم: