دردلهای یک معلم خرید خدماتی از برخی نامهربانی ها

یکی از معلمان خرید خدماتی از برخی نامهربانی هایی که توسط  آموزش وپرورش در حق آنها روامی شود،گلایه کرد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، یکی از معلمان خرید خدماتی از برخی نامهربانی هایی که توسط  آموزش وپرورش در حق آنها روامی شود، در طی یاد داشتی که به این پایگاه خبری ارسال داشت،گلایه […]

یکی از معلمان خرید خدماتی از برخی نامهربانی هایی که توسط  آموزش وپرورش در حق آنها روامی شود،گلایه کرد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، یکی از معلمان خرید خدماتی از برخی نامهربانی هایی که توسط  آموزش وپرورش در حق آنها روامی شود، در طی یاد داشتی که به این پایگاه خبری ارسال داشت،گلایه کرد.

که در این یاد داشت آمده است:

متاسفانه وزارت آموزش وپرورش برای جبران کمبود نیرووبهره وری بالا و به قول خودشان انگیزه و شور و نشاط که در معلمان خرید خدمات،سرباز معلم،و…سراغ دارند ازاین نیروهابالاترین بهره وری رادریافت میکنندولی متاسفانه ن وزارت اموزش پرورش و ن خود آموزش پرورش شهرها حتی نمایندگان هیچ گونه حمایتی ازاین نیروهای زحمت کش به عمل نمی آورد،به صدای آنها که درهرروزاعتراضشان رابه صورت پیامک به مسولان میرسانند هیچ توجهی نمیشود مثل اینکه همگی سمعک خریده اند‌واقعاجای تاسف است که مسئولی شب سرراحت برزمین بگذاردوصدای نالهٔ همه معلم رانشنوند.
خداراخوش نمی آیدکه یک معلم با٣٠-٣٥دانش اموز ٩ماه سروکله بزندودرآخر دریغ ازگرفتن حقوق سربرج ویابدترازآن ماهی۷۰۰تومان که میدهیدبیمه ٣٠روزرا که کم میکنید٥٠٠درآخر به آموزگاربدبخت میرسد!
کجاست آن انصاف وعدالت امیرالمومنین که شماازآن دم میزنید چرا فقط اسم مسلمانی رابرپشت خودتان پرک میکشید!
چرا این معلمی که پابه پایا حتی بهترازیک معلم رسمی کارش رابه پایان میرساندهیچ گونه اهمیت شغلی نداردو تابحث استخدام پیش می آید شرط سن و مدرک و هزاربهانه راپیش میکشیدولی بحث حمالی وکارکشیدن که پیش می آید این نیروها ازهمه بهتربه نظرمیرسند.
چرااین نمایندگان که قسم خورده هستندودرقبال مردم مسول اندهیچگونه کاری برای ما انجام نمیدهند؟
چراجلوی این طرح های خود در بیاوری رانمیگیرندویاحتی سروسامان نمیدهند چراهرکی هرکی است و هرمسولی هرکاردلش بخواهدانجام میدهدورسیدگی نمیشود؟؟

  • پایگاه خبری رهپویان قم آماده انعکاس پاسخ مسئولان آموزش وپرورش در این زمینه است*