درمهندس حاج عینی مدیر مخابرات منطقه قم صورت گرفت:

تاکید بر رسیدگی به مشکلات عدم آنتن دهی همراه اول در استان

مهندس حاج عینی مدیر مخابرات منطقه قم با حضور در مرکز مخابرات عماریاسر بامهندس محمدی نسب مدیر ارتباطات سیار و حاج اسماعیلی رییس ناحیه دیدار کردندوبه بررسی مشکلات پرداختند. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه قم ،مهندس حاج عینی از واحد mdf ونگهداری موبایل بازدید نمود وبا تاکید بر […]

مهندس حاج عینی مدیر مخابرات منطقه قم با حضور در مرکز مخابرات عماریاسر بامهندس محمدی نسب مدیر ارتباطات سیار و حاج اسماعیلی رییس ناحیه دیدار کردندوبه بررسی مشکلات پرداختند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه قم ،مهندس حاج عینی از واحد mdf ونگهداری موبایل بازدید نمود وبا تاکید بر رسیدگی به مشکلات عدم آنتن دهی همراه اول در استان ، نصب سریع تر تاسیسات Btsهای متعهد شده استان را که ۳۰ عدد می باشد را متذکر شد .

دراین دیدار مهندس محمدی نسب مدیر ارتباطات سیار گزارشهای مربوط به تعداد نصب آنتن هایbtsدرسال جاری و جستجوی نقاط کور تلفن همراه در سطح شهر را ارائه نمود. و افزود در حال حاضر از این تعداد،۹ عدد تا به حال انجام شده است و مقدمات بقیه انتن ها هم در حال انجام است که به زودی مابقی انجام می گردد.