بی سوادان رابرای ثبت نام درکلاس های سوادآموزی تشویق کنید

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم گفت:ازدستگاه های اجرایی وباسوادان انتظاراست تابی سوادان وکم سوادان را برای ثبت نام درکلاس های سوادآموزی تشویق وراهنمایی کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم گفت:ازدستگاه های اجرایی وباسوادان انتظاراست تابی سوادان وکم سوادان را برای ثبت نام درکلاس های سوادآموزی تشویق وراهنمایی کنند.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ، حجه الاسلام  محمدرضاقاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت :ثبت نام درکلاس های دوره سوادآموزی به صورت رایگان می باشدوازتمام باسوادان ودستگاه های اجرایی انتظارداریم تاافرادمحروم ازنعمت سوادوکم سوادان رابرای باسوادشدن وتداوم سوادآموزی شناسایی وتشویق ودعوت وراهنمایی کنند
وی گفت:ازشاخص های توسعه وپیشرفت هرکشوروجامعه ای ارتقای نرخ باسوادی هرفردمی باشدوتوجه به رسیدن به عدالت ؛بهره مندی آحادجامعه ازحداقل مهارت سوادخواندن ونوشتن می باشد
وی افزود:دوره سوادآموزی ازپایه های اصلی نظام آموزش بزرگسالان است که باچهارصدساعت آموزش مهارت های آموزش خواندن ونوشتن ودرک وفهم متن های ساده فارسی وچهارعمل اصلی ریاضی وروخوانی قرآن کریم راآموزش می بینند.گواهی نامه قبولی این دوره برابرباپایان سوم ابتدایی محسوب می شود.
قاسمی نیا خاطر نشان کرد: بی سوادان گروه سنی ۱۰سال به بالاتر می توانندبرای ثبت نام وشرکت دردوره سوادآموزی به دفاترمدارس شهروروستا وادارات آموزش وپرورش نواحی ومناطق استان مراجعه نمایند.ودستگاه های اجرایی هم بایدمخاطبان ومراجعان بی سوادراشناسایی وبرای باسوادشدن تشویق ودعوت وراهنمایی کنند.
وی درپایان افزود:همه می دانیم که آموزش وآموختن ازحقوق اساسی واولیه انسان هست وبسترسازشکوفایی اومی شودوازنتایج آموزش دانش ومهارت هایی است که به فردتوان می دهدتااز نیروی خوددرخانواده وجامعه استفاده کند.