اربعین پدیده ای نوظهور و معجزه قرن حاضر است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پدیده بزرگ و نوظهور اربعین حسینی آن را یک معجزه بزرگ در قرن حاضر دانست و گفت: حماسه اربعین به عنوان  بزرگترین رویداد اجتماعی و انسانی با باری از اخلاق وصف ناشدنی، جامعه شناسان و تحلیل گران جهان را به تحیر واداشته است. به گزارش پایگاه خبری رهپویان […]

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پدیده بزرگ و نوظهور اربعین حسینی آن را یک معجزه بزرگ در قرن حاضر دانست و گفت: حماسه اربعین به عنوان  بزرگترین رویداد اجتماعی و انسانی با باری از اخلاق وصف ناشدنی، جامعه شناسان و تحلیل گران جهان را به تحیر واداشته است.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،آیت الله احمد مبلغی در نشست علمی با عنوان
بررسی ابعاد پیاده روی اربعین و جایگاه آن در گردشگری دینی در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: اربعین دارای خصلت انفتاح اجتماعی (بن بست ناپذیری) و خصلت انشراح اجتماعی (توسعه انسان دینی در ساحت جامعه) است.

وی ادامه داد: این دو خصلت باعث شده تا اجتماع کنندگان در آن در اوج مهربانی نسبت به هم قرار گیرند و گناه و گناهکاری، ریا و ریاکاری، نفاق و نیرنگ بازی را در ساحت آن از خود دور سازند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
  با اشاره به اینکه اربعین اجتماعی سرشار از صدق اجتماعی است، گفت: آنچه امروز از سر و روی اربعین حسینی می بارد صدق اجتماعی انسان هاست که بر رفتار آنها به صورت اخلاق و احسان انعکاس یافته است.
آیت الله مبلغی یادآورشد: از خصلت های بزرگ اربعین این است که همه آنچه که به عنوان عوامل جدایی عرب و عجم وجود دارد شکسته خواهد شد و آنها بیشتر از هر زمانی با هم متحد و همدل خواهند شد.
وی ادامه داد: امروز جهان نظاره گر یک پویایی اجتماعی بزرگ در اربعین حسینی است و سکوت و دم فروبستن تحلیل گران و رسانه ها به معنای نادیده گرفتن و عبور از کنار این پدیده اجتماعی نیست بلکه آنها در حال تامل و درنگ نسبت به چنین پدیده ای هستند.
آیت الله مبلغی یادآورشد: جامعه شناسان نسبت به پدیده های کوچک تر و عادی تر نیز حساب و پرونده ویژه باز می کنند و به صورت طبیعی در ارتباط با یک حرکت بزرگ نسلی و فرانسلی مانند اربعین، بی تفاوت نخواهند بود، اربعین یک تحرک بزرگ اجتماعی نسلی است که نسل ها را درون خود با یک ادبیات، نگاه، هدف، احساس و اندیشه و نقش درون خود حضور می دهد.

 

*انفتاح اجتماعی در اربعین

وی اظهار داشت: “انفتاح دینی” یعنی نگاه به دور دست ها افکندن، زمان را در نوردیدن، به دورترین افق ها نگاه دوختن و یاس را به درون جامعه راه ندادن است و اربعین یک انفتاح اجتماعی بزرگ است که در آن بن بست، درجا زدگی، انسداد و به نقطه پایان رسیدن معنا ندارد. آن سیل عظیم جمعیت امید، حرکت فکری، اندیشه ای، آرمانی شکست ناپذیر ایجاد می کند.

*انشراح دینی اجتماعی در اربعین

وی با اشاره به اینکه اربعین یک انشراح اجتماعی است، گفت: انشراح یک واژه دینی است که ما کمتر روی آن تمرکز کردیم، که در آیاتی همچون: “الم نشرح لک صدرک” انعکساس یافته است.

وی گفت: شرح در نگاه و ادبیات دینی به معنای گشادرویی، سعه صدر یافتن، صدق پیدا کردن و نگاه کلان به کل زندگی و حیات به دنیا و آخرت افکندن است.
آیت الله مبلغی افزود: در حقیقت، انشراح مقدمه پذیرش اسلام است و تسلیم شدن به عنوان نتیجه یک تحولی است که درون انسان رخ می دهد و کسانی که در اربعین شرکت کردند می دانند درجه صدق انسان ها به حد اعلی می رسد.