ارائه خدمات سوادآموزی در قالب سوادآموزی مدرسه محوربامدیریت و بسیج تمام امکانات و منابع آموزش و پرورش

محمدرضاقاسمی نیا معاون سوادآموزی استان  افزود:باابلاغ شیوه نامه سوادآموزی مدرسه محور ، مدرسه وتمام ارکان آن کانون ارائه خدمات سواد آموزی در محل بوده و مدیران مدارس وظیفه برنامه ریزی ، هدایت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های سواد آموزی را عهده دار خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،در راستای سند تحول […]

محمدرضاقاسمی نیا معاون سوادآموزی استان  افزود:باابلاغ شیوه نامه سوادآموزی مدرسه محور ، مدرسه وتمام ارکان آن کانون ارائه خدمات سواد آموزی در محل بوده و مدیران مدارس وظیفه برنامه ریزی ، هدایت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های سواد آموزی را عهده دار خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مصوبه چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع ابلاغ آئین نامه جدید اجرایی  مدارس ،توسط معاون محترم وزیرآموزش وپرورش ورییس سازمان نهضت سوادآموزی  شیوه نامه مدیریت و ارائه خدمات سوادآموزی در قالب ” سوادآموزی مدرسه محور ” به استان ابلاغ گردید.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های مدرسه در شتاب بخشی به فعالیت های سواد آموزی ،بهبود و تقویت فرآیند های آموزشی و نظارتی سواد آموزی ،بستر سازی برای سواد آموزی تقاضا محور ،تسهیل دسترسی بی سوادان و کم سوادان به موقعیت ها و فرصت های آموزشی و تقویت رویکرد سواد آموزی جامعه محور را که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیزتصریح شده است از اهداف این شیوه نامه برشمرد.

محمدرضاقاسمی نیا معاون سوادآموزی استان  افزود:در این شیوه نامه ، مدرسه کانون ارائه خدمات سواد آموزی در محل بوده و مدیران مدارس وظیفه برنامه ریزی ، هدایت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های سواد آموزی را عهده دار خواهد بود. شایان ذکر است به منظور تقویت فرآیند سواد آموزی مدرسه محور مولفه های تقدیروتشویق استانی وکشوری  برای مدیران مدارس و عوامل اجرایی در نظر گرفته شده است.
عضوشورای پشتیبانی سوادآموزی استان گفت :یکی ازمحوری ترین دستور تاریخی حضرت امام خمینی  ره درمتن پیام خودشون برای تاسیس نهضت سوادآموزی  درسال ۱۳۵۸ ورود آموزش وپرورش باتمام امکانات  درمیدان سوادآموزی می باشد.که بااین شیوه نامه بایدازتمام ارکان وظرفیت وسیع وموثر مدرسه  بهره گیری شود.
وی افزود: سوادآموزی والدین دانش آموزان وخانواده آنان ونیزشناسایی وثبت نام وآموزش بی سوادان وکم سوادان ساکن درپیرامون منطقه جغرافیایی مدرسه  دردوره های سوا دآموزی وتحکیم سوادوانتقال تاپایان ششم ابتدایی ازماموریت اصلی طرح سوادآموزی مدرسه محور تعیین گردیده است.