رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم خبرداد :

اجرای طرح آرامسازی واحداث ۲باب پارکینگ اضطراری درکمربندی قم–اراک

حسین برقراری گفت : درقالب طرحی امانی و با حضور ۲۵ نفر عوامل فنی و بهره مندی از ۱۵ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری ، پروژه گسترده آرامسازی ، اصلاح شیب شیروانی و احداث دوباب پارکینگ اضطراری باحجم عملیات خاکی افزون بر ۱۱ هزارمترمکعب ، درکمربندی قم – اراک اجرا و به بهره برداری رسید. […]

حسین برقراری گفت : درقالب طرحی امانی و با حضور ۲۵ نفر عوامل فنی و بهره مندی از ۱۵ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری ، پروژه گسترده آرامسازی ، اصلاح شیب شیروانی و احداث دوباب پارکینگ اضطراری باحجم عملیات خاکی افزون بر ۱۱ هزارمترمکعب ، درکمربندی قم – اراک اجرا و به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای ایمن سازی حداکثری و تسهیل ترافیک درکمربندی قم – اراک ، طرح آرامسازی و احداث دوباب پارکینگ دراین محور اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت .

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد : کمربندی قم – اراک به دلیل ترافیک ترکیبی شهری – برونشهری ، ازجمله محورهایی است که ایمن سازی حداکثری آن دراولویت اقدامات اداره کل متبوع قراردارد .

حسین برقراری تعدد راههای دسترسی ترافیک شهری به کمربندی قم – اراک را ازجمله عوامل اصلی درضرورت ایمن سازی این محور برشمرد و افزود : طی عملیاتی گسترده و درقالب طرحی امانی نسبت به اجرای پروژه آرامسازی ، اصلاح شیب شیروانی و احداث دوباب پارکینگ اضطراری دراین محور اقدام شد .

وی درادامه به اهم اقداماتی که درقالب این طرح اجرا شده اشاره و خاطر نشان ساخت : با عنایت به مطالعات صورت گرفته وبررسی میدانی عوامل بروز سوانح دراین محور نسبت به رفع افتادگی و تعریض شانه راه و همچنین اصلاح شیب شیروانی اقدام به عمل آمد .

برقراری افزایش دوبرابری عرض شانه راه درکمربندی قم – اراک را درزمره آیتم های اجرایی این طرح دانست و ادامه داد : با توجه به ترافیک غالبا چشمگیر محور کمربندی قم – اراک و ضرورت پیش بینی باند اضطراری درصورت وقوع حادثه ، نسبت به تعریض شانه راه به میزان دوبرابر اقدام بعمل آمد .

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم احداث دوباب پارکینگ اضطراری درطول محور کمربندی قم – اراک را درزمره دیگر اقدامات مهم صورت گرفته دراین طرح دانست و یاد آور شد : به دلیل تجانب کمربندی قم – اراک با محدوده شهری که موجب تحدید حریم این محور شده است ضرورت احداث پارکینگ اضطراری را دوچندان گردانده است .

حسین برقراری احداث دوسکوی نظارتی جهت استقرار عوامل پلیس راه درکمربندی قم – اراک را ازجمله دیگر اقدامات صورت گرفته دراین پروژه امانی برشمرد و تصریح کرد : ایمن سازی موانع صلب ( پایه تابلوهای اطلاعاتی ، دهانه پل های آبرو و…) با اجرای خاکریز حائل، ازجمله دیگر اقداماتی بوده که به طور امانی و توسط عوامل فنی و ماشین آلات اداره متبوع اجرا و به بهره برداری رسیده است .

وی جمع آوری و حذف ۶۰۰ شاخه گاردریل و پایه از سطح محور کمربندی قم – اراک را درراستای اجرای طرح راه بخشنده ارزیابی کرد و توضیح داد : درراستای اجرای طرح راه بخشنده که همانا کاهش حداکثری شدت حوادث درصورت بروز خطای انسانی و نواقص فنی خودرو است نسبت به آرامسازی ورفع موانع محتمله درسطح راه ، شانه و حریم اقدام به عمل آمد.

برقراری بازه زمانی اجرا وتکمیل طرح آرامسازی محور کمربندی قم – اراک را سه ماهه برآورد کرد و افزود : جهت اجرای این طرح افزون بر ۲۵ نفر عوامل فنی ضمن بهره مندی از ۱۵ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری نسبت به اجرا و تکمیل این پروژه امانی مشارکت داشته اند .

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم حجم عملیات خاکی صورت گرفته طی این پروژه را  افزون بر ۱۱ هزار متر مکعب برآورد کرد.