هفته ي پژوهش فرصت مناسبي براي نهادينه كردن فرهنگ پژوهشگري

مدير كل روابط عمومي استانداري قم با اشاره به در پيش بودن هفته ي پژوهش و فناوري، اين هفته را فرصت مناسبي براي نهادينه كردن فرهنگ پژوهشگري در جامعه دانست. به گزارش روابط عمومي استانداري قم، سيد رضا طباطبايي مدير كل روابط عمومي استانداري قم در  اولين جلسه كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد هفته […]